Functieomschrijvingen:
 
Jeugdvoorzitter:
 • Voornaamste taak van de jeugdvoorzitter is ervoor te zorgen dat binnen de vereniging het jeugdvoetbal goed georganiseerd is (volgens het vastgestelde beleidsplan). Dit geldt voor zowel de voetbal- als de niet voetbalactiviteiten;
 • Hij/zij woont de vergaderingen van het hoofdbestuur bij ( portefeuille Jeugd). 
 • Hij/zij is aanwezig tijdens het overleg tussen het dagelijks bestuur en de jeugdcommissie. En hij/zij stelt de commissieleden in staat om hierbij ook aanwezig te zijn.
 • Hij/zij legt verantwoording af tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) voor het gevoerde jeugdbeleid. Ter voorbereiding op de ALV stelt hij/zij het jaarverslag Jeugd op. In dit jaarverslag wordt teruggekeken op het gevoerde beleid tijdens het voorgaande seizoen.
 • Hij/zij stelt aan het eind van het voetbalseizoen een nieuw vergaderschema op en stuurt dit aan alle leden van jeugdcommissie.
 • Hij/zij zit de maandelijkse jeugdcommissievergaderingen voor en stelt hiervoor de agenda samen (alle jeugdcommissieleden hebben de mogelijkheid om punten op de agenda te zetten; de voorzitter bepaald of het desbetreffende punt behandeld zal worden).
 • Hij/zij stelt de seizoensbegroting voor de Jeugd op voor het komende seizoen (in de maand mei of juni) en bespreekt de begroting desgewenst in het bestuur. De jeugdbegroting wordt besproken tijdens de jeugdcommissievergadering van juni.
 • Hij/zij is verantwoordelijk voor een goede communicatie met de overige commissies. Hij/zij is in eerste instantie het enige aanspreekpunt voor vragen van de andere commissies.
 • Hij/zij coördineert de sponsorbehoefte van de jeugd (teams en activiteiten) en zal potentiële nieuwe sponsors in contact brengen met de desbetreffende contactpersoon binnen de commerciële commissie en zal ervoor zorgdragen dat het sponsorbeleid van de jeugd wordt opgevolgd. 
 • Hij/zij draait mee in de zaterdagdiensten, avonddiensten (tijdens avondwedstrijden van jeugdteams) en voorwedstrijden op de zondag (tijdens thuiswedstrijden van UDO 1 - heren) gedurende het seizoen.
 • Hij/zij ontvangt nieuwe jeugdleden en diens ouder(-s)/verzorger(-s). Hij legt de gang van zaken op UDO uit en wijst het aspirant lid met name op het huishoudelijk reglement en de vrijwilligersverplichting. Hij/zij doet dit in combinatie met de desbetreffende leeftijd coördinator.
 • Hij/zij zorgt via de ledenadministratie dat de commissieleden een maandelijkse update krijgen van de jeugdleden.
 • Naast het bovenstaande is hij/zij het aanspreekpunt voor algemene problemen binnen de jeugd en is na de coördinator het aanspreekpunt voor problemen binnen een bepaalde leeftijdsklasse.

 Algemeen Secretaris:

 • De algemeen secretaris is de vervanger van de jeugdvoorzitter en de wedstrijdsecretaris in de jeugdcommissie tijdens de afwezigheid van één van beide.
 • Hij/zij notuleert tijdens de jeugdcommissievergadering, past de notulen (eventueel) aan, houdt een actielijst bij en stuurt deze notulen (en de actielijst) aan de jeugdcommissieleden en het dagelijks bestuur.
 • Hij/zij notuleert (in overleg met de desbetreffende coördinator) tijdens trainers/leidersavonden (per klasse twee per seizoen -rond november en april-) en stuurt deze notulen aan de jeugdcommissieleden, het dagelijks bestuur en trainers/leiders (alleen voor de trainers/leidersavonden).
 • Hij/zij stelt het rooster voor de zaterdagdiensten op en het rooster voor de voorwedstrijden op de zondag (tijdens thuiswedstrijden van UDO 1 - heren).
 • Hij/zij draait mee in de zaterdagdiensten, avonddiensten (tijdens wedstrijden van jeugdteams) en voorwedstrijden op de zondag (tijdens thuiswedstrijden van UDO 1 - heren).
 • Hij/zij draagt samen met de desbetreffende coördinator tevens zorg voor het uitnodigen van de doelgroep voor een specifieke avond (in nauw contact met de desbetreffende verantwoordelijke binnen de jeugdcommissie).
 • Hij/zij inventariseert aan het begin van het seizoen en begin januari de jeugdleiders en overige vrijwilligers die een consumptiebon behoren te krijgen.
 
Wedstrijdsecretaris (jeugd):
 • De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het vaststellen van alle wedstrijden van de jeugd. Dit omvat niet alleen het op de juiste wijze doorgeven van de vastgestelde wedstrijden (competitie en beker) door de KNVB via de website en het clubblad (via de redactie van het clubblad), maar ook het wijzigen (al dan niet op verzoek) van de vastgestelde wedstrijden en het kortsluiten van de wijzigingen met de KNVB (via de contactpersoon van v.v. UDO; thans Luuk van der Zon), tegenstander, leiders, coördinatoren en scheidsrechters.
 • Hij/zij regelt (al dan niet op verzoek) oefenwedstrijden, toernooien (extern), coördineert de voorwedstrijden bij een thuiswedstrijd van UDO 1 (heren) en stelt clubscheidsrechters aan voor de thuiswedstrijden ( clubscheidsrechters dienen zaterdagen waarop zij niet kunnen fluiten en bij verhindering (na aanstelling) door te geven aan de wedstrijdsecretaris, waarbij zij in eerste instantie zelf dienen zorg te dragen voor vervanging).
 • Hij/zij is het enige aanspreekpunt voor vragen in verband met jeugdwedstrijden en toernooien;
 • Hij/zij dient aanwezig te zijn bij de maandelijkse jeugdcommissievergadering en draait mee in de zaterdagdiensten, avonddiensten (tijdens wedstrijden van jeugdteams) en voorwedstrijden op de zondag (tijdens thuiswedstrijden van UDO 1 - heren).
 • Hij/zij onderhoudt contact met de accommodatiesecretaris en de contactpersoon van v.v. UDO bij de KNVB (thans resp. Leo den Hollander en Luuk van der Zon).
 • Hij/zij is verantwoordelijk voor het inventariseren bij de leiders/trainers van de teams over het plannen van een schaduwwedstrijd in de wintermaanden en het organiseren van het schaduwprogramma.
 
Coördinator activiteiten:
 • De coördinator activiteiten is verantwoordelijk voor het coördineren van alle niet-voetbalactiviteiten van de jeugd. Deze taak houdt onder andere in het vaststellen van een activiteit op een bepaalde datum (incl. het reserveren van de accommodatie), het opstellen van een draaiboek voor de desbetreffende activiteit, het regelen van de benodigde vrijwilligers, het delegeren van de taken en het onder de aandacht brengen van de activiteit bij de doelgroep.
 • Hij/zij is het enige aanspreekpunt voor vragen, suggesties of opmerkingen over activiteiten.
 • Hij/zij komt tijdens de jeugdcommissievergadering in mei met een voorstel over de te houden activiteiten in het daaropvolgende seizoen. Tijdens deze jeugdcommissievergadering worden de activiteiten vastgesteld (ook qua datum). Na vaststelling van activiteiten zal hij/zij in samenspraak met de jeugdvoorzitter de begroting per activiteit opstellen.
 • Hij/zij is er verantwoordelijk voor dat de seizoensactiviteiten gedurende het seizoen op de website en in het clubblad staan. Daarnaast zal er een ruimte in het jeugdhonk worden gereserveerd om een overzicht van alle seizoensactiviteiten aan te kondigen en van de aankomende activiteit in het bijzonder.
 • Hij/zij ziet erop toe dat de activiteiten tijdig op de vergaderagenda van de jeugdcommissie worden geplaatst en zal indien gewenst de activiteiten naderhand evalueren tijdens een jeugdcommissievergadering.
 • Hij/zij dient aanwezig te zijn bij de maandelijkse jeugdcommissievergadering en draait mee in de zaterdagdiensten, avonddiensten (tijdens wedstrijden van jeugdteams) en voorwedstrijden op de zondag (tijdens thuiswedstrijden van UDO 1 - heren) gedurende het seizoen.
 
Coördinatoren
 • Alle coördinatoren dienen aanwezig te zijn bij de maandelijkse jeugdcommissievergadering en draaien mee in de zaterdagdiensten, avonddiensten (tijdens wedstrijden van jeugdteams) en voorwedstrijden op de zondag (tijdens thuiswedstrijden van UDO 1 - heren) gedurende het seizoen.
Technisch coördinator
 • De technisch coördinator fungeert als schakel tussen de jeugdcommissie en de technische commissie. In deze hoedanigheid is zijn primaire taak ervoor zorg te dragen dat de onderlinge communicatie optimaal is.
 • Hij/zij is aanwezig tijdens trainers/leidersavonden en neemt het initiatief in april om in samenspraak met de desbetreffende coördinator en hoofdtrainer de teams voor het daaropvolgende seizoen in te delen. De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor  het selectieteam en de leeftijdscoördinator voor de niet-selectieteams. Eventuele selectiewedstrijden worden door haar/hem geïnitieerd en vastgesteld in samenspraak met de leeftijdscoördinator en de wedstrijdsecretaris (jeugd).
 • Daar waar nodig bespreekt hij/zij de nieuwe indelingen binnen de jeugdcommissie en hij/zij draagt er zorg voor in samenspraak met de desbetreffende coördinator dat de nieuwe indelingen in de eerste helft van juni in het clubblad en op de website worden gepubliceerd.
 • Hij/zij doet een voorstel met betrekking tot de klassenindeling en aanvangstijden van de jeugdteams in het daaropvolgende seizoen. Het voorstel wordt besproken met de desbetreffende leeftijd coördinator, jeugdvoorzitter en de contactpersoon van v.v. UDO bij de KNVBCoördinator leeftijdsklassen

 • De leeftijd coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in hun klasse conform het opgestelde beleidsplan. Zij zijn het aanspreekpunt van leiders, ouders en jeugdleden bij problemen, suggesties en daarnaast signaleert hij/zij problemen.
 • Hij/zij draagt er zorg voor dat (indien nodig) de overige commissieleden op de hoogte zijn van de problemen. Mocht om welke reden dan ook de coördinator er niet uitkomen met het jeugdlid of diens ouder(-s) en/of verzorger(-s) dan is het volgende aanspreekpunt de jeugdvoorzitter.
 • Hij/zij is op regelmatige basis aanwezig op het terrein van UDO om thuisspelende teams uit zijn leeftijdsklasse(-n) te bekijken.
 • Hij/zij neemt in overleg met de jeugdvoorzitter contact op met het nieuwe jeugdlid en diens ouder(-s)/verzorger(-s) om door te geven in welk elftal het nieuwe lid komt te spelen en op welk moment de trainingen zijn.
 • Hij/zij inventariseert of alle jeugdleden die in het bezit moeten zijn van een geldige spelerspas er ook daadwerkelijk één hebben. Indien dit niet het geval is onderneemt de coördinator hierin actie richting de ledenadministratie (voor sportlink: Maarten van der Malen en voor het clubblad en spelerspas: Ben van Abswoude) en jeugdspelers en diens ouder(-s)/verzorger(-s).
 • Hij/zij zit minimaal twee keer per jaar de trainers/leidersvergadering voor en maakt hiervoor een agenda. Indien nodig evalueert hij/zij hetgeen er besproken is in de reguliere jeugdcommissievergaderingen.
 • Hij/zij is betrokken bij het indelen van de nieuwe teams, verantwoordelijk voor de niet-selectieteams voor het daaropvolgende seizoen en bespreekt met de technisch coördinator, jeugdvoorzitter en de contactpersoon van v.v. UDO bij de KNVB de klassenindeling van de teams voor het daaropvolgende seizoen.
 • Hij/zij is samen met de technisch coördinator verantwoordelijk voor de nieuwe indelingen van de teams welke in de eerste helft van juni in het clubblad en op de website worden gepubliceerd. Het publiceren dient zo volledig mogelijk te geschieden (dus inclusief leiders, trainers en trainingstijden). Gaandeweg het seizoen is hij/zij verantwoordelijk voor het “up to date” houden van de teamindelingen op de website. Hij/zij zal gemachtigd worden om zelf de eventuele veranderingen bij te houden op de website.
 • Hij/zij is er verantwoordelijk voor dat hij in het bezit is van de e-mail adressen van de jeugdspelers en ouders/verzorgers van de in zijn leeftijdsklasse uitkomende leden.
 • De coördinator van de A-klasse heeft naast bovenstaande taken ook de taak om samen met de secretaris van de senioren (zowel voor de selectie als voor de overige teams) de overgang van de junioren naar de senioren te stroomlijnen.
 • De coördinator van de Meisjes heeft naast bovenstaande taken ook de taak om de senioren bij de dames te coördineren. Mocht in de toekomst blijken dat er onevenredig veel tijd gestoken moet worden in het coördineren van de senioren dames dan zal er bij de senioren een aparte secretaris moeten worden aangesteld voor de damesteams.
 • De coördinator van de F-klasse heeft naast bovenstaande taken ook de taak om de Ukkies te coördineren in samenspraak met de Ukkiestrainer (thans: Wout de Graaf). In het bijzonder zal er moeten worden gekeken naar de grootte van de trainingsgroep op de zaterdagochtend, de overgang van de Ukkies naar de F-pupillen en de mogelijkheid om deel te nemen aan de Ukkiescompetitie (via de KNVB dan wel omliggende verenigingen).
 

Alleen ingelogde gebruikers kunnen een reactie plaatsen