gem.oegstgeest logoDonderdag 30 maart vergadert de gemeenteraad van Oegstgeest. Er staan meerdere onderwerpen op de agenda maar voor de Voscuylgebruikers, de verenigingen Ckv Fiks, vv UDO, vv Oegstgeest en OGC, is de behandeling van de business case plan De Voscuyl een heel belangrijk punt. Uiteindelijk gaat de raad bepalen wat de toekomst van De Voscuyl zal zijn. Als de raad instemt met de gepresenteerde plannen kunnen de verenigingen hun plannen verder uitwerken. Voor UDO en vv Oegstgeest vormen die plannen de noodzakelijke basis om de bestaande fusie-plannen verder te kunnen uitwerken. Voor de toekomst van beide verenigingen is het besluit van de raad dus erg belangrijk.

De vergadering in de raadzaal begint om 20.00 uur. De verwachting is dat het agendapunt inzake De Voscuyl vrij snel aan de orde komt. De raadsvergadering is voor publiek toegankelijk. Voor de raadsleden zal het een hart onder de riem zijn als veel leden van UDO, en de andere verenigingen, het agendapunt zullen bijwonen!

Op 7 april, waarover later meer, zullen wij op de ledenavond voor leden van UDO en Oegstgeest aandacht hebben voor het gevolg van de beslissing die de raad dan genomen zal hebben.

IMG 1804Op een drukbezochte Buitengewone Algemene Ledenvergadering, afgelopen vrijdag, hebben de leden van UDO unaniem voorgestemd voor het verder uitwerken van een fusie met buurman vv Oegstgeest.
Op de vergadering waren ruim 80 leden persoonlijk aanwezig. Met de volmachten er bij opgeteld waren er ruim 130 stemgerechtigde leden die uiteindelijk nog veel meer stemmen hebben ingebracht. Volgens de telling zijn 258 geldige stemmen uitgebracht. Niet één stem was tegen de fusie.

HamerKomende vrijdag, 1 juli, is er een Buitengewone Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering is uitgeroepen op de vergadering van 13 juni jongstleden. Een kleine 70 leden , waaronder een aantal tennisleden, waren aanwezig op de vergadering. Op 13 juni is een aantal onderwerpen aan de orde geweest. Mevrouw Anja van der Spek is lid geworden van het bestuur. Zij zal de functie van penningmeester op zich nemen. Er is kort teruggeblikt op het prestatieve deel van het voetbal-seizoen 2015-1016.
Voorts heeft de Fusie Begeleidings Commissie (FBC) een presentatie verzorgd over de stand van zaken in de fusie tussen vv UDO en vv Oegstgeest tot dusverre. Er volgde een interessante discussie waarin vele zaken aan de orde zijn gekomen.
In de vergadering heeft de FBC de ALV een advies gegeven;

Geef uw besturen de opdracht een fusie van beide verenigingen verder voor te bereiden, met als doel die fusie met ingang van het seizoen 2017-2018 te realiseren.

vrijwilligers 01Op zaterdagmiddag 25 juni hebben wij voor onze vrijwilligers een borrel georganiseerd. In het verleden verzorgden wij een feestavond. Maar veel vrijwilligers voelden zich daar niet thuis. Zij vonden zo’n avond overdreven. Vrijwilligerswerk doe je omdat je leuk vindt. Een bedankje is prima, een feestavond hoeft niet. Zoals u weet staat er het komende jaar veel te gebeuren. U bent daarvan op de hoogte. Wij hopen ook het komende seizoen weer op jullie te kunnen rekenen. Wat zou een vereniging zijn zonder haar vrijwilligers! Juist door die vrijwilligers is UDO wat het is, gezellig en oprecht!

In september hebben alle leden van de administratie hun contributie-nota gekregen. Veel contributies zijn via automatische incasso geïnd en veel contributies zijn keurig vóór de 26ste september betaald. Maar het gemak waarmee ook een heel aantal incasso's zijn gestorneerd of teruggeboekt baart ons zorgen. En ook het aantal leden dat heeft gemeend zijn of haar contributie nog niet te hoeven betalen ondanks de deadline baart ons zorgen. Het levert zóveel extra werk op. Jammer, jammer, jammer. In de komende week zullen wij herinneringen uitsturen. Feitelijk hoeft dat niet want bij een lidmaatschap van een vereniging is het betalen van een contributie een verplichting. De vereniging hoeft daar niet om te vragen, je bent verplicht dit zelf te verzorgen. Wij zullen de leden nog éénmaal op hun verantwoordelijkheid wijzen. Daarna volgen sancties als boetes en intrekken van spelerskaarten. (En dat geldt van selecties tot effies!)

 

vakantieAls vanouds publiceren wij in de week vóór de grote vakantie de nieuwe teamindelingen. Al voor het einde van het seizoen worden daarvoor de
eerste activiteiten ontplooit. De nieuwe leeftijdsindeling wordt dan bekeken en de technische staf gaat hiermee aan het werk. Er worden oefen- en selectiewedstrijden georganiseerd. Met de trainers bespreekt de technische staf de indelingen. Er wordt dan natuurlijk rekening gehouden met voetbalcapaciteiten maar ook met leeftijden, vriendjes en vriendinnetjes, buitenschoolse opvang en aantallen per leeftijdsgroep. Zie ook deze mededeling op de site.